top of page

smluvní obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto smluvní obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti Vyjednáme

s.r.o., IČO: 21377596, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 400161 (dále jen „Vyjednáme, s.r.o.“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu www.vyjedname.cz („Webový portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou („Uživatel“) a další související právní vztahy.

1.2 Vyjednáme, s.r.o. je obchodní společností poskytující prostřednictvím Webového formuláře a obchodních zástupců služby informačního servisu (poradenství) a návrhu optimálního řešení telekomunikačních a ICT služeb a produktů třetích osob (dále jen „Dodavatelé“) v oblasti telekomunikací (zejména mobilních tarifů, pevných internetů a jejich doplňkových služeb), a to včetně zprostředkování uzavření smlouvy na nákup/ odběr těchto služeb či produktů s příslušným Dodavatelem nebo předání kontaktních údajů třetí osobě za účelem uzavření smlouvy na nákup/odběr těchto služeb či produktů.

1.3 Poskytnutím osobních údajů Uživatele prostřednictvím webového formuláře informačního servisu (poradenství) nebo nezávislého srovnání, nabídek služeb a produktů Dodavatelů (dále jen „Služba“) dochází mezi Vyjednáme, s.r.o  a Uživatelem k uzavření smlouvy o poskytnutí služby informačního servisu (poradenství) či srovnání (dále jen „Smlouva“), k jejímuž plnění jsou nezbytné osobní údaje další doplňující informace sdělené Uživatelem prostřednictvím rozhraní Webového portálu či v rámci telefonního hovoru nebo e-mailové komunikace s obchodním zástupcem Vyjednáme, s.r.o. Součástí poskytnutých informací může být i aktuální vyúčtování telekomunikačních a ICT služeb zákazníka, které je zpracováno pouze za účelem návrhu optimálního řešení.  Bez sdělení osobních údajů a dalších doplňujících informací ze strany Uživatele by nebylo možné Smlouvu uzavřít. Bez poskytnutí aktuálního vyúčtování telekomunikačních služeb Uživatele nemůže být vytvořeno porovnání s optimalizací služeb. Vyjednáme, s.r.o. poskytuje Službu pro Uživatele. Vyjednáme, s.r.o. generuje zisk od Uživatelů za poskytnutí návrhu optimalizace odebíraných telekomunikačních a ICT služeb a zprostředkování uzavření smlouvy na nákup/ odběr konkrétních služeb či produktů s příslušným Dodavatelem. Uživatel má možnost vybrat si z poskytnutého návrhu nabídku některého z Dodavatelů, kterou vyhodnotí dle svého uvážení za nejvýhodnější, a sjednat její objednání prostřednictvím Webového portálu, telefonního hovoru či e-mailové komunikace s obchodním zástupcem Vyjednáme, s.r.o. Uživateli může být nabídnuto rovněž předání kontaktních údajů Uživatele třetí osobě za účelem sjednání poptávaných služeb nebo produktů.

 

1.4 Osobní údaje, případně další doplňující informace týkající konkrétní služby či produktu, pro účely sjednání Smlouvy Uživatel poskytuje prostřednictvím on-line formuláře na Webovém portálu (dále jen „Formulář“) nebo v rámci telefonního hovoru či e-mailové nebo osobní komunikace s obchodním zástupcem Vyjednáme, s.r.o. Okamžikem odeslání (a řádného doručení) vyplněného Formuláře Vyjednáme, s.r.o. či okamžikem sdělení potřebných informací v průběhu telefonního hovoru nebo e-mailové či osobní komunikace, dochází ke vzniku Smlouvy, která se řídí těmito Obchodními podmínkami.

1.5 Uživatel bere na vědomí, že pro účely plnění Smlouvy může být ze strany zaměstnance nebo zástupce Společností telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty kontaktován.

1.6 Znění Obchodních podmínek může Vyjednáme, s.r.o. měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.7 Při komunikaci s Vyjednáme, s.r.o. a sdělování údajů na Webovém portálu či prostřednictvím telefonního hovoru nebo e-mailové či osobní komunikace s obchodním zástupcem Vyjednáme s.r.o, jakož i při objednávání Služeb, je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje sdělené Vyjednáme, s.r.o je Uživatel při jakékoliv jejich změně během trvání smluvního vztahu povinen aktualizovat.

2. PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S NÁVRHEM OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

2.1 Vyjednáme, s.r.o. poskytuje Služby návrhu optimálního řešení v telekomunikačních a ICT službách na základě vyplněného Wwebového formuláře/Formuláře, jehož součástí musí být i poskytnutí třech posledních vyúčtování za telekomunikační služby Uživatele. Návrh optimálního řešení telekomunikačních služeb je poskytnut ve formě elektronického dokumentu zaslaného zákazníkovi na kontaktní email uvedený Uživatelem na Wwebovém formuláři/Formuláři. Uživateli může být nabídnuta i osobní schůzka s obchodním zástupcem Vyjednáme za účelem vysvětlení a popisu návrhu optimálního řešení.

2.2 Vyjednáme připraví na základě vyplněného Wwebového formuláře/Formuláře Uživatelem návrh na optimální řešení telekomunikačních služeb nejpozději do 30ti dnů od vyplnění Webového formuláře/Formuláře.

2.3 Vyjednáme poctivě upozorní Uživatele na výhody a nevýhody představeného optimálního řešení.

2.4 Vyjednáme zajistí uživateli vyhotovení Smlouvy Dodavatelem v listinné nebo elektronické podobě.

2.5 Uživatel se odesláním čestně vyplněného Wwebového formuláře/Formuláře zavazuje, že v případě, je-li finanční úspora pro Uživatele 10 % a vyšší mezi návrhem optimálního řešení vytvořeného Vyjednáme s.r.o. a průměrem třech posledních vyúčtování Uživatele za telekomunikační služby, které jsou předmětem návrhu optimálního řešení, je Uživatel je povinen uhradit společnosti Vyjednáme s.ro. částku v hodnotě trojnásobku měsíční úspory vycházející z rozdílu průměru třech posledních vyúčtování Uživatele za telekomunikační služby, které jsou předmětem návrhu optimálního řešení od data vyplnění Wwebového formuláře/Formuláře, a konečnou částkou návrhu optimálního řešení vytvořeného Vyjednáme, s.r.o.

2.5.1 Služba je zdarma v případě, že je finanční úspora ve prospěch uživatele menší než 10 % na základě průměru třech posledních vyúčtování za telekomunikační služby Uživatele, které jsou předmětem návrhu optimálního řešení od data vyplnění Wwebového formuláře/Formuláře, a konečnou částkou návrhu optimálního řešení vytvořeného Vyjednáme, s.r.o.

2.5.2 Vyjednáme, s.r.o, vystavuje Uživateli fakturu za poskytnutí návrhu optimálního řešení bez ohledu na to, zda Uživatel využil možnosti uzavření smlouvy na nákup/ odběr konkrétních služeb či produktů s příslušným Dodavatelem.

2.6 Vyjednáme, s.r.o. provozuje svou činnost poctivě a s odbornou péčí. Vyjednáme, s.r.o jedná při zprostředkování telekomunikačních a ICT služeb vždy čestně a transparentně.

2.7 Uživatel je seznámen s tím, že Vyjednáme, s.r.o. je oprávněno předávat informace o skutečnostech obchodního, technického a finančního charakteru, které se Vyjednáme, s.r.o. dozvědělo v rámci poskytování Služby a plnění Smlouvy třetím osobám, které se jakýmkoliv způsobem podílely na získání Uživatele, poskytnutí Služby nebo uzavření Smlouvy, případně také s Uživatelem vybranými Dodavateli.

3. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ MOŽNOSTI UZAVŘENÍ SMLOUVY S DODAVATELEM

 

3.1 Cenová nabídka obsahuje seznam navrhovaných služeb a produktů nabízených Dodavateli, a to včetně uvedení orientačních cen jednotlivých služeb a produktů. Ceny jsou uvedeny pouze v indikativní výši a Vyjednáme, s.r.o. neodpovídá za to, že Dodavatel s Uživatelem předmětnou smlouvu na nákup/ odběr služeb či produktů (dále jen „Smlouva s Dodavatelem“) uzavře za ceny uvedené v cenové nabídce. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít Smlouvu s Dodavatelem za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Vyjednáme, s.r.o. srovnávána podmínky Dodavatelů služeb a produktů v individuálně vytvořených cenových nabídkách na základě individuálně sjednaných podmínek s Dodavateli. Vyjednáme s.r.o. není povinno v cenových nabídkách zmiňovat nabídky všech Dodavatelů dané služby či produktu na trhu. Na základě údajů získaných od Uživatele může být Uživateli rovněž vytvořena podrobná kalkulace.

3.3 Pro objednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem je Uživatel povinen postupovat dle pokynů obchodního zástupce a sdělit vše potřebné prostřednictvím telefonního hovoru, e-mailové komunikace nebo osobně, čímž mimo jiné dochází k uzavření Smlouvy. Odesláním Webového formuláře / Formuláře obsahujícího další doplňující informace týkající se konkrétní služby či produktu nebo sdělením těchto informací v průběhu telefonního hovoru nebo e-mailové či osobní komunikace vzniká závazná objednávka (dále jen „Objednávka“).

3.4 Objednávku předá Vyjednáme, s.r.o. Dodavateli, který je oprávněn s Uživatelem uzavřít Smlouvu s Dodavatelem. Uživatel tímto bere na vědomí, že odesláním Objednávky je Vyjednáme, s.r.o. oprávněno pro účely sjednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem předat veškeré v rámci Objednávky získané informace, včetně osobních údajů Uživatele, příslušnému Dodavateli, kterého si Uživatel zvolil.

3.5 Smlouvu s Dodavatelem uzavírá Uživatel přímo s  Dodavatelem služby, a to na základě svého vlastního svobodného výběru Dodavatele poté, co se důkladně seznámil s obchodními podmínkami Dodavatele poskytované služby či produktu a porozuměl jim. Vyjednáme, s.r.o žádným způsobem neodpovídá za to, že vybraný Dodavatel uzavřel s Uživatelem konkrétní smlouvu o službě či produktu, jelikož jde vždy o svobodnou vůli a rozhodnutí Dodavatele. Vyjednáme, s.r.o. prostřednictvím Webového portálu, telefonního hovoru ani prostřednictvím e-mailů neposkytují příslib k uzavření smlouvy o produktu či službě.

3.7 Vyjednáme, s.r.o. výslovně upozorňuje Uživatele, aby před podpisem smlouvy s Dodavatelem zkontroloval pečlivě své podmínky u stávajícího dodavatele a možnosti ukončení stávající smlouvy. Uživatel by měl zejména zkontrolovat, zda mu nehrozí sankce za případné ukončení stávající smlouvy. Vyjednáme, s.r.o. poskytuje potřebnou pomoc s  dohledáním těchto informací.

3.8 Uživatel má povinnost poskytnou společnosti Vyjednáme, s.r.o. přístup ke správě služeb a produktů u současného dodavatele (heslem ke komunikaci, administrátorským přístupem, rolí obchodního manažera atd.) a to pouze za účelem přípravy smluvních záležitostí mezi Uživatelem a současným poskytovatelem či uživatelem a Dodavatelem.

4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

4.1 Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webový portál jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících Webový portál Vyjednáme, s.r.o. či je neoprávněně užít.

4.2 Zájemce není oprávněn při využívání rozhraní Webového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového portálu. Webový portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů, Vyjednáme, s.r.o., a který je v souladu s jeho určením.

4.3 Vyjednáme, s.r.o. nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového portálu nebo v důsledku užití Webového portálu v rozporu s jeho určením.

4.4 Uživatel bere na vědomí, že Webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Vyjednáme, s.r.o., popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

5.2 Uživatel bere na vědomí, že pokud využije svého práva na výmaz osobních údajů sdělených Vyjednáme, s.r.o. pro účely poskytnutí Služeb, Vyjednáme, s.r.o. mu nebudou moci nadále tyto Služby poskytovat a jejich poskytování a související zpracování osobních údajů pro tento účel ukončí. 

5.3 Bližší podrobnosti o nakládání s osobními údaji Uživatele ze strany Společností jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů umístěném na Webovém portálu www.vyjedname.cz/zasady/.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Jsou-li některá ustanovení Obchodních podmínek neplatná či neúčinná nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatným ustanovením co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

6.2 Společnosti udržují a uplatňují systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro informování o postupu vyřizování stížností.

6.3 Pro účely kontaktování Vyjednáme, s.r.o. včetně případného vyřizování stížností slouží adresa sídla Vyjednáme, s.r.o. uvedená v těchto Obchodních podmínkách, případně elektronická adresa info@vyjedname.cz či telefonní kontakt +420 777 666 071.

6.4 Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad..

6.6 Pokud vztah mezi Vyjednám, s.r.o. a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak platí, že se vzájemné vztahy řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

Tato verze Obchodních podmínek Webového portálu je účinná od 1. 3. 2024.

bottom of page